Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi recrutează medici specialiști și rezidenți în pediatrie

Înapoi la StiriDeGalati.com
Locuri de munca la spital in Galati

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi recrutează medici specialiști și rezidenți în pediatrie

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi a anunțat deschiderea unui concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante pe perioadă nedeterminată în specialitatea pediatrie. Conform anunțului oficial, posturile disponibile sunt următoarele: un post de medic specialist în Secţia Clinică Pediatrie III, un post de medic specialist în cadrul Biroului de internări, un post de medic rezident în ultimul an de pregătire de rezidențiat în Biroul de internări și un post de medic rezident în ultimul an de pregătire de rezidențiat în Compartimentul Primiri Urgenţe. Toate posturile sunt cu normă întreagă, 7 ore pe zi.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească condițiile specifice de participare, având astfel nevoie de diplomă de licență în medicină și farmacie și certificatul de confirmare a gradului profesional și specialității.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 21 martie 2024, iar acestea trebuie prezentate în format fizic la Serviciul RUNOS al unității spitalicești situate pe strada Gheorghe Asachi, nr. 2, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 13.00. Prin intermediul site-ului oficial al posturilor guvernamentale, posturi.gov.ro, interesanții pot accesa mai multe detalii despre concurs și despre modul de aplicare.

Această inițiativă este o șansă valoroasă pentru medicii care doresc să contribuie la serviciile medicale pediatrice de urgentă și să se alăture echipei profesioniste de la Spitalul „Sf. Ioan” din Galaţi.

Detalii posturi.gov.ro:

In conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr 166/ 2023 urmatoarele posturi:

• 1 post medic specialist in specialitatea pediatrie in cadrul Sectiei Clinice Pediatrie III, cu norma intreaga de 7 ore/zi, pe perioada nedeterminata
• 1 post medic specialist in specialitatea pediatrie in cadrul Biroului de internari, cu norma intreaga de 7 ore/zi, pe perioada nedeterminata
• 1 post medic rezident ultimul an de pregatire in rezidentiat in specialitatea pediatrie in cadrul Biroului de internari, cu norma intreaga de 7 ore/zi, pe perioada nedeterminata
• 1 post medic rezident ultimul an de pregatire in rezidentiat in specialitatea pediatrie in cadrul Compartimentului Primiri Urgente, cu norma intreaga de 7 ore/zi, pe perioada nedeterminata

Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:

a. cererea de inscriere la concurs (cerere tip care va fi pusa la dispozitia candidatilor in momentul verificarii dosarului la Serviciul Resurse Umane);
b. copia de pe diploma de licenţă şi copia certificatului de confirmare in gradul profesional sau copia carnetului de rezident, dupa caz;
c. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si copia asigurarii de malpraxis;
d. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
e. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 3 a ordinului mentionat;
f. certificatul de cazier judiciar;
g. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin.2 din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare,cu modificarile ulterioare, pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
h. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
i. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j. copia certificatului de nastere si a celui de casatorie, daca este cazul, sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
k. curriculum vitae, model comun european;
l. chitanta de plata a taxei de concurs: 100 lei, care se achita la casieria unitatii.
Documentele prevăzute la lit. d) si f) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Actele in copie vor fi insotite de originale pentru certificare.
Tematica de concurs si bibliografía sunt cele postate pe site-ul Ministerului Sanatatii si se va afisa pe site-ul www.spcopgalati.ro si la sediul unitatii.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia acestui anunt, iar concursul se va organiza in maxim 30 zile lucratoare de la publicare.
Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane tel 0236.469.100 int 134.

Conditii generale de participare la concurs sunt prevazute la art. 3 din metodologia anexa a Ordinului MS nr.166/2023, respectiv:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conditii specifice:
a) absolventi a unei facultati de medicina si farmacie, cu diploma de licenta;
b) certificat de confirmare a gradului profesional si specialitatii.

CALENDARUL CONCURSULUI

– Data publicare anunt – 07.03.2024
– Data limita de depunere a dosarelor – 21.03.2024 (inclusiv) in format fizic, la Serviciul RUNOS, in zilele lucratoare, in intervalul 10.00-13.00
– Data limita pentru selectia dosarelor si afisarea rezultatului selectiei dosarelor – 25.03.2024, ora 14.00
– Data limita pentru depunerea contestatiilor la selectia dosarelor – 26.03.2024, ora 14.00
– Data limita pentru solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor :
– 27.03.2024, ora 14.00
– Data desfasurarii probei scrise – 29.03.2024

Candidatii care vor fi declarati “Admis” la selectia dosarelor vor participa la urmatoarea etapa a concursului.
Ora sustinerii probei scrise si a probei clinice/practice pentru candidatii admisi la selectia dosarelor va fi stabilita de comun acord de membrii comisiilor de concurs, fara a se depasi termenul legal de 30 zile lucratoare de la publicarea anuntului de concurs.
Pentru transparenta concursului, datele personale privind rezultatele in urma procesului de selectie, de notare a tuturor probelor precum si solutionarea contestatiilor vor fi afisate anonimizat in baza numarului de inregistrare pe care candidatul il obtine in momentul depunerii dosarului.
Toate probele concursului se vor desfasura la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf. Ioan” Galati din str. Gheorghe Asachi, nr. 2, conform calendarului de concurs.
Anuntul de concurs se afiseaza la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.Ioan” Galati din str. Gheoghe Asachi nr. 2 precum si pe site-ul spitalului www.spcopgalati.ro, sectiunea anunturi.
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS, tel. 0236469100 interior 134.

✍️ Raportează greșeală articol

  Articol scris în data de: 14 martie 2024.
  Ultima actualizare articol: 14 martie 2024, 20:06, făcută de: Redacția Știri de Galați

Donează și susține redacția
Vezi mod AMP
📶 Urmărește-ne și pe: Google News Facebook TikTok YouTube Instagram Pinterest X (Twitter) WhatsApp

Loading

Partajați acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Înapoi la StiriDeGalati.com
Follow Follow Follow Email Print